Česká národní koalice pro digitální pracovní místa

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa

Jaroslav Fidrmuc  | Náměstek člena vlády, MŠMT ČR

Jedním z rozhodujících faktorů konkurenceschopnosti  firem i celé ekonomiky České republiky se stala digitální gramotnost zaměstnanců, zaměstnavatelů i osob samostatně výdělečně činných – tedy většiny občanů České republiky.  Digitální gramotnost  nelze jednou provždy získat, vzhledem k dynamickému rozvoji technologií je třeba ji neustále rozvíjet prostřednictvím celoživotního učení a vzdělávání.

Za svoje digitální dovednosti je zodpovědný každý člověk, u dětí v závislosti na věku mají tuto zodpovědnost rodiče. Stát, kraje, obce, školy, firmy, nestátní neziskové organizace a další aktéři zodpovídají za to, jaké vytvářejí podmínky k nabývání digitální gramotnosti svých občanů, zaměstnanců, žáků či klientů. Předpokladem rozvoje digitální gramotnosti je informovanost občanů o probíhajících změnách v technologiích a v důsledku jejich rozvoje i o změnách v celé společnosti (Průmysl 4.0, Společnost 4.0). Dalším předpokladem je co nejširší dostupná vzdělávací nabídka rozvoje digitálních kompetencí.

V České republice působí značné množství organizací, které se věnují cílené osvětě a vzdělávání v oblasti ICT – vedle ministerstev (MŠMT, MPSV a další) a jimi zřizovaných organizací to jsou mnohé  obce,  kraje, nestátní neziskové organizace, firmy. Celá řada především IT společností se věnuje nejen vzdělávání svých zaměstnanců, ale pořádají vzdělávací aktivity pro zájemce z řad veřejnosti.

Na podporu aktérů v oblasti osvěty a vzdělávání v digitální gramotnosti a za účelem možné koordinace jednotlivých aktivit či vzniku synergického efektu vznikla v prosinci 2016 Česká národní koalice pro digitální pracovní místa (zkráceně Digikoalice, viz http://www.digiko- alice.cz/). Jejími zakládajícími členy jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřad vlády – sekce pro vědu a výzkum a sekce koordinace digitální agendy ČR, Czech ICT Alliance. Digikoalice je otevřené uskupení subjektů, jejím členem se může stát každá organizace či fyzická osoba, která souhlasí s myšlenkami formulovanými v Memorandu členů (viz: http://www. digikoalice.cz/memorandum-digikoalice/) a připojí svůj podpis. Členství je bezplatné a jednotlivé signatáře spojuje především společenská zodpovědnost za uplatnitelnost  občanů  ČR  na  trhu  práce  a  spoluzodpovědnost za konkurenceschopnost české ekonomiky v globální ekonomické soutěži. Každý člen může zveřejnit svoje aktivity v oblasti vzdělávání a osvěty, čímž vytváří prostor pro synergický efekt jednotlivých aktivit (viz: http:// www.digikoalice.cz/inspirace-priklady/).

 

Pro druhé pololetí 2017 připravujeme pro členy Digikoalice i pro všechny další zájemce mimo jiné tyto akce:

5. září 2017 – „Strategie digitální gramotnosti“ – Novinky a příležitosti ve vzdělávání a rozvoji digitální gramotnosti dospělých (MPSV)
5. října 2017 – „Budování vysokorychlostních sítí pro potřeby vzdělávání“ (MPO)
2. listopadu 2017 – „Strategie digitálního vzdělávání 2020“ – Evaluace a aktualizace opatření MŠMT, která zahrnují podporu výuky a učení žáků za pomoci digitálních technologií a zároveň rozvoj digitální gramotnosti žáků (MŠMT)
22. listopadu 2017 – „Výroční konference členů a příznivců Digikoalice“ (V prostorách Microsoft)
7. prosince 2017 – „Inovace ve vzdělávání a učení se prostřednictvím digitálních technologií“ (Czech ICT Alliance)

Na webových stránkách Digikoalice jsou uvedeny příklady dobré praxe – spolupráce obce či kraje s míst- ními školami a firmami, příklady spolupráce vysoké školy s IT společnostmi a další. Zájemci o finanční podporu vzdělávacích a osvětových programů z prostředků evropských fondů zde naleznou aktuální odkazy na vyhlašované výzvy. Členové Digikoalice mohou o svých aktivitách informovat na webu v kalendáři akcí a pořádat své aktivity pod hlavičkou Digikoalice. Od ledna 2018 bychom chtěli na webových stránkách Digikoalice zveřejňovat aktuální termíny vzdělávacích aktivit – kurzů, workshopů, vzdělávacích kempů či online vzdělávacích příležitostí v rámci celé ČR.

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa je členem evropské The Digital Skills and Jobs Coalition (viz: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/di- gital-skills-jobs-coalition ), která byla založena v březnu 2013. Česká republika se připojila s Českou národní koalicí  jako  třináctá  země  Evropy  z  dnes  existujících 18 národních koalic.

Jaroslav Fidrmuc
je náměstek člena vlády, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  ČR. Po absolvování studia učitelství oborů matematika – fyzika působil jako učitel na základní škole, středním od borném učilišti  a gymnáziu. Od roku 1992 byl součástí týmu, který zakládal jedno z prvních církevních gymnázií v ČR – dnešní Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově.  Od roku 1993 působil ve funkci zástupce ředitele a v letech 1997–2014 ve funkci  ředitele  této školy. Od roku 2010  zastupoval Českou republiku na zasedáních CEEC v Bruselu (Evropská komise pro katolickou  výchovu). Ve funkci hlavního manažera realizoval celou řadu vzdělávacích projektů financovaných   z  prostředků   ESF a  státního  rozpočtu. Od srpna  2014  působí na MŠMT na pozici  náměstka, od listopadu 2016 také jako předseda Koordinační skupiny České národní koalice pro digitální pracovní místa.

Komentáře