PRO AUTORY ČLÁNKŮ

Chtěli byste publikovat? Pokud ano, přečtěte si pokyny níže. English version >>

Pokyny pro autory

Recenzovaný vědecký časopis Digital Economy World se zabývá nejmodernějšími ekonomickými trendy v souvislosti
s informačními a komunikačními technologiemi, tedy např. e-commerce, e-marketingem či e-business. Zveřejňovány jsou ekonomické články, studie a analýzy, které souvisejí s tzv. novou nebo také digitální ekonomikou. Obsahově se časopis zaměřuje na nejnovější aspekty a ekonomické studie především z oblasti digitalizace, gamifikace, virtualizace, streamingu, mobility internetu či globalizace ekonomiky apod. Posláním časopisu je vytvořit prostor pro shromažďování vědeckých poznatků a originálních, dosud nepublikovaných textů z oblasti digitální ekonomiky. Kromě možnosti získávat a obohacovat své znalosti v této oblasti bude mít odborná veřejnost zároveň i příležitost publikovat a prezentovat výsledky svých výzkumů.

Příspěvky musejí tematicky odpovídat zaměření časopisu a mít charakter vědecké práce. Téma i obsah příspěvku posoudí redakční rada. O konečném zařazení rozhodne šéfredaktor. Články jsou publikovány na základě výsledků recenzního řízení a
po zapracování připomínek recenzentů. Zasláním příspěvku autor potvrzuje, že se jedná o původní, dosud nepublikovaný text, jejž vytvořil, a poskytuje vydavateli právo k jeho publikování.

Formální záležitosti příspěvků

 • Rozsah příspěvku by neměl přesáhnout 7 normostran (tj. 1800 znaků/str) a neměl by obsahovat více než 5 obrázků.
 • Soubor musí být ve formátu doc nebo docx, obrázky by měly být uloženy jako soubory .tif, .cgm, .cdr, .ai, .jpg apod.
 • Ke grafům a diagramům prosím dodejte také tabulky hodnot, k obrázkům pak plnovýznamové popisky.
 • Tabulky se označují jako Table, obrázky, grafy apod. jako Figure.
 • Obrázky a tabulky by neměly být součástí textu, ale měly by být v textu jen označeny a zaslány v originálním zpracování jako přílohy k dokumentu. V případě převzatých údajů uveďte zdroj těchto dat v přesně dohledatelné podobě.
 • Příspěvek musí být v anglickém jazyce (v případě vědeckého článku, jinak může být v ČJ) a v souladu s jeho platnými pravidly pravopisu.
 • Na jednotlivé, průběžně očíslované prameny se v textu odkazuje číslem v hranatých závorkách. Všechny prameny, na něž je v textu odkazováno, musejí být uvedeny v seznamu použité literatury. Za správnost bibliografických údajů odpovídá autor.
 • Rovnice obsažené v příspěvku mají být průběžně očíslovány a odkazuje se na ně číslem rovnice v kulatých závorkách.
 • Symboly, značky a zkratky používané v textu prosím sepište s vysvětlivkami zvlášť.

 

Dále musí příspěvek obsahovat:

 • název příspěvku (v anglickém a českém jazyce),
 • abstrakt (stručný popis obsahu příspěvku a dosažených výsledků, v anglickém a českém jazyce),
 • klíčová slova (v anglickém i českém jazyce) v rozsahu cca 5 slov,
 • vlastní text příspěvku včetně úvodu, samotné stati a závěru,
 • abecedně řazený seznam použité literatury dle ČSN ISO 690 (v případě problémů s odkazy na literaturu ji sami upravíme dle normy ČSN).

K příspěvku je rovněž nutno přiložit krátkou profesní vizitku spolu s kontaktními údaji (telefonní číslo, emailová adresa, adresa bydliště nebo pracoviště - pro zaslání autorského výtisku).

Páteřní témata časopisu:

1. Digitální agenda v Evropě

 • Témata: Evropa 2020, evropské projekty, strategie, stav v ČR a dalších zemích v jednotlivých oblastech…

2. Elektronické komunikace (telekomunikace)

 • Trh, produkty, regulace, nové technologie a jejich zavádění...

3. Digitální společnost (spíše z pohledu koncových uživatelů a řešení pro ně…)

 • Smart řešení - smart living: smart home, řešení v dopravě, v energetice, E-government, E-Health apod. Ochrana dat a soukromí. Digitální platební metody. Vzdělávání v oblasti ICT/digitální ekonomiky...

4. Digitální ekonomika a podnikání (z pohledu podnikatelů, firem a jejich podpory)

 • Startupy a jejich podpora, ICT pro konkurenceschopnost
 • Firemní řešení - cloud, firemní ICT, digitalizace průmyslu, byznys témata...

5. E-commerce a digitální media

 • B2C i B2B obchodování na internetu, online média, obsah a komunikace, Big Data...