PUBLIKAČNÍ ETIKA

Při publikování v časopise Digitální ekonomika jsou všichni zúčastnění vázáni dodržovat následující pravidla a povinnosti.

Autoři zodpovídají za to, že:

 • předložené rukopisy jsou jejich původní prací. V případě, že bylo použito dílo a/nebo slova jiných autorů, musí být řádně ocitovány.
 • uvedou všechny, kteří významně přispěli, jako spoluautory a rovněž zajistí, aby všichni spoluautoři schválili finální verzi rukopisu a souhlasili s publikací.
 • poskytnou přesné údaje o provedeném výzkumu včetně objektivního zhodnocení jeho významu.
 • přesně uvedou také podkladová data tak, aby bylo možné obsah výzkumu zopakovat.
 • rukopis není a nebude publikován ve více než jednom časopise nebo primární publikaci.
 • v rukopise uvedou jakékoli finanční nebo jiné podstatné střety zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky uvedené v rukopise nebo jejich interpretaci.
 • okamžitě uvědomí redaktora nebo vydavatele časopisu, pokud objeví zásadní chybu či nepřesnost v předloženém rukopisu,

Recenzenti souhlasí, že:

 • se budou podílet na redakčním rozhodování.
 • budou hodnotit rukopisy pouze z hlediska odborného obsahu a zpracují objektivní recenzní posudek. V případě, že recenzent z jakéhokoliv důvodů nechce či nemůže vyhotovit recenzní posudek v daném termínu, neprodleně uvědomí redaktora.
 • se zdrží posuzování rukopisů v případě, že dochází ke střetu zájmů, nebo z důvodů konkurenčních vztahů.
 • s každým rukopisem určeným k recenzování bude nakládáno jako s důvěrným materiálem.
 • upozorní redaktora na jakoukoli podstatnou okolnost, kvůli které by publikování rukopisu mohlo být zamítnuto, včetně podobnosti s jakýmkoliv jiným vydaným rukopisem.

 

Redaktor zodpovídá za to, že:

 • přijme rukopisy od všech autorů bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženské vyznání, sexuální orientaci, etnický původ, občanství nebo politické smýšlení.
 • zajistí prvotní zhodnocení rukopisu, a to po stránce formální, ale i obsahové tak, aby příspěvek odpovídal zaměření časopisu.
 • všechny publikované příspěvky prošly anonymním recenzním řízením.
 • při recenzním řízení a publikováním nedojde ke střetu zájmů.
 • všechny rukopisy jsou kontrolovány systémem pro odhalování plagiátů. Při podezření z plagiátorství či podvrhu bude pozastaveno recenzní řízení i publikování příspěvku.
 • rozhoduje o tom, který z předložených článků bude publikován, přičemž se řídí politikou redakční rady časopisu.
 • v případě nutnosti budou zveřejněny opravy.
 • v závažných případech bude článek, u něhož byla prokázána nepravdivost či závažné chyby, stažen. Stažení článku musí být odsouhlaseno redakční radou.
 • zajistí, aby veškeré informace o předložených rukopisech byly důvěrné. Redaktor rovněž souhlasí s tím, že bez výslovného písemného souhlasu autora(ů) nepoužije nepublikované materiály obsažené v předloženém rukopise pro účely svého vlastního výzkumu.
 • redakční rozhodnutí nebudou ovlivněna příjmy z komerčních aktivit, např. reklamy apod.